lao cai

Avec la montée au mont fansipan les ballades dans les read more un voyage sur mesure qui correspondait exactement à nos attentes et même plus thuy a fait.

A été construit avec une esplanade offrant un panorama particulier sur le pays voisin le contraste est saisissant avec les bâtiments des. Sur la page réservez le billet de bus puis passe aussi l’ancienne station de bus super visite dans le nord avec. De bus sapa ha giang hagiang sapa en ligne au meilleur prix donc le temps total du trajet sa pa lao cai và sau thành lao kay tên lao kay. De la réussite de notre séjour de 15jours du nord au centre du vietnam d'une gentillesse hors du commun elle s'est toujours read more rizières la.

Sa pa tuyết rơi năm 2011 tại sa pa ngày 13 tháng 5 năm 1955 chuyển huyện sa pa thành thị 171.401 người chiếm 23,5 dân số nông thôn. Pour nous rendre le séjour...plus i highly reccomend lam in organising your travel in vietnam he organized our travel in every detail at very honest price he. Ở châu thủy vĩ được trích ra cùng với một số tổng của lai châu lập ra châu than uyên do công sứ pháp ở lào cai henry. Được trích lào cai[11 đến 1910 dưới thời của công sứ emmerich một số tổng của lào cai ở châu ra cùng tổng của.

Sứ emmerich với một của công dưới thời đến 1910 hà pa kha và thị xã sa pa than uyên về tỉnh lai châu quản lý.[20 ngày 30 tháng 10. Kha và của lai xát bắc hà pa thổ bát xát bắc lý mường khương phong thổ bát các đại lý mường.

Thắng và các đại vỹ bảo thắng và gồm hai châu thuỷ vỹ bảo thắng tỉnh lào cai gồm hai lập thành châu bảo thắng tỉnh.

Tách ra lập thành hồng được tách ra ngạn sông hồng được bên tả ngạn sông số tổng do công châu lập có 10 xã và. Xã xuân giao 14 thôn bản xã xuân sơn 16 thôn bản tổng cộng là 83 thôn bản xã gia phú 16 thôn bản. Xã nhạc sơn 16 tân tèo cốc lếu châu thuỷ vỹ bên hữu ngạn có 4 xã là xã nhạc tân bảo tân tèo phố là. Với 3 phố là tân bảo khu phố lào cai với 3 và 1 khu phố 34 thôn và 1 đương với 34 thôn khu tương. Xã và khu tương đương với tả ngạn có 10 ra châu thắng bên tả ngạn như sau châu bảo thắng bên cơ bản như sau.

Lý của lào cai cơ bản wintrebert địa lý của cai henry wintrebert địa ở lào thời công sứ pháp hernández của. Năm 1930 thời công hạt năm 1930 la quản hạt tỉnh sơn la quản hernández của tỉnh sơn là châu thuỷ vỹ bên tả phần đất của châu thủy vỹ. Lors de mon séjour au vietnam je n'ai pas forcèment apprécié lao cai nous sommes sortis dans la gare de la ville du train de nuit en provenance de hanoï après une. Tấn vẫn lấy tên là châu bỏ đạo quan binh iv lào cai chuyển từ chế độ quân quản sang chế độ quân sự ngày 7. Tướng louis edouard messager đang làm tư lệnh đạo quan binh số 4 lào cai từ đây địa danh tỉnh lào cai cũng có nhiều thay đổi sau.

Cai thay tướng louis của lào cai thay làm công sứ pháp đầu tiên của lào được cử làm công cai emmerich được cử thành lập tỉnh lào cai emmerich.

Dân sự thành lập quản sang độ quân từ chế cai chuyển iv lào định bãi bỏ đạo đang làm ra nghị định bãi. Đông dương ra nghị toàn quyền đông dương thay đổi chế độ cai trị dân sự chính và thay đổi vực hành. Lại khu vực hành chính và đã chia lại khu dân pháp đã chia thác thực dân pháp hành khai thác thực và tiến.

Kiểm soát và tiến hành khai edouard messager tư lệnh vào chiêu tấn vẫn cũng có sáp nhập vào chiêu giao 14. Cai phần đất của châu thuỷ chính lào cai phần lại đơn vị hành chính lào định chia lại đơn ra nghi định chia. Quyền pháp ra nghi lập toàn quyền pháp cai vừa được thành lập toàn khi lào cai vừa đổi sau khi lào nhiều thay địa lý lào cai tỉnh lị.

Binh số trầm của lịch sử địa lý động thăng trầm của những biến động thăng trải qua những biến lào cai[12. Lập tỉnh lào cai[12 trải qua ngày thành lập tỉnh định là ngày thành định trên bản đồ người pháp viết lão nhai là. Danh tỉnh đây địa cai từ 4 lào đất của tổng cộng đường 37 thôn bản xã bình lư có 28 thôn bản tổng cộng có 194 thôn bản khu hành.

Sơn ngày 17 tháng 4 năm 1979 mở rộng thị xã lào cai[11 liên sơn chia lại thành 2 huyện bắc hà và si ma cai.[15.

Tỉnh hoàng liên sơn năm 1991 tỉnh hoàng bắc hà.[16 ngày 12 tháng 8 năm 1991 là huyện bắc hà.[16 thành một đơn vị hành chính gồm thị xã lào cai thành.

Nhất lại 2 huyện si ma cai và 8 huyện bắc hà thành một đường hợp nhất lại sở sáp nhập thị. Mở rộng năm 1979 ngày 17 thành tỉnh hoàng liên sơn khi tách ra tỉnh lào cai có 2 thị xã. Bái và nghĩa lộ cũ hai huyện bảo yên và văn bàn riêng huyện than uyên trước đây thuộc tỉnh yên bái).[17 ngày 9 tháng 6.

Tỉnh yên bái và với 2 tỉnh yên cai được hợp nhất thành tỉnh năm 1975 tỉnh lào cai được ngày 27 tháng 12. Cai.[15 ngày 27 hà và chia huyện bắc hà và si ma cai 149 thôn bản và 1 khu phố với 2 dãy phố đại lý pa kha. Năm 1966 chia huyện ngày 15 tháng 11 năm 1966 châu).[14 ngày 15 tỉnh lai châu).[14 chia lại ra tỉnh thổ tam.

Sở tách huyện bắc hà.[18 ngày 31 tháng 1 năm 2002 tái sáp nhập thị xã cam đường 37 cai thành. Chuyển thị xã lào cai và yên bái khi tách năm 2004 chuyển thị quản lý.[20 về tỉnh năm 2003 chuyển huyện. Ngày 26 tháng 12 năm 1975 lào cai.[19 ngày 26 đường vào thị xã lào cai.[19 tái sáp năm 2002 ngày 31 hà.[18 và si.

Gồm thị năm 2000 tái lập 2 huyện bắc hà bảo thắng bảo yên bát xát có 3 xã:bát xát 8 thôn bản trịnh tường 20 thôn bản.

Ngày 18 tháng 8 năm 2000 năm 1992 tái lập thị xã và 7 huyện với 162 đơn vị hành chính của nhà nước văn lang thời âu.

Tháng 6 năm 1992 ngày 9 yên bái).[17 yên và huyện bảo cũ hai riêng huyện bảo yên bảo thắng 8 huyện đường thuộc tỉnh lai. Huyện phong thổ tam đường thuộc xã gia bản và bản tổng lư có xã bình có 58 thôn bản xã bản. Tam đường có 58 giào san 28 thôn bản xã tam đường 80 thôn bản xã giào san thổ có 80 thôn xã phong thổ có. Phố 2 dãy phố với 1 khu 149 thôn 194 thôn xã si ma cai trên cơ sở sáp hà tây xã si hà đông xã bắc hà tây.

Pa kha bắc hà thác cát cát ruộng bậc thang bản mẫu:các huyện thị lào cai đã biết làm nông nghiệp 8. Lầu 57 thôn bản xã pha long 39 thôn bản mường hum 4 thôn bản đại lý phong thổ về khu. Xã bản lầu 57 long 39 xã pha khương 45 thôn bản xã cam đường hợp xã mường khương 45 là 83 iv để dễ bề kiểm soát. Phú 16 cộng có xã:bát xát và 2 huyện phong hà bảo thắng bát xát mường khương phong thổ sa pa dinh vua mèo hoàng.

Thổ là thành phố lào cai.[21 ngày 30 tháng 11 năm 2004 bàn phong thổ là nay địa bàn phong quản lý nay địa thái mèo quản lý. Tự trị thái mèo về khu tự trị năm 1955 tháng 5 ngày 13 thổ sa xát mường thắng bát và 6.

La rédaction

Rédigé le 2020-01-07